Cum ne puteti ajuta?

PUTEŢI FACE O DONAŢIE ÎN BANI!

(pentru persoanele fizice)

Donaţi periodic sau ocazional o sumă de bani pentru o destinație dorită de dumneavoastră, cu scopul de a ajuta o persoană sau mai multe persoane care suferă de distrofie musculară.

Vă asigurăm că donaţiile vor fi folosite în folosul persoanelor imobilizate, sau cu mobilitate extrem de scăzută. Vă suntem profund recunoscători! Fară sprijinul dvs. financiar,  multe activităţi de susţinere materială a distroficilor nu ar  putea avea loc.

Cum puteţi dona?

– Contactându-ne la: 0721.44.75.82
– Prin virament bancar în contul Filialei Bucuresti a Asociatiei Distroficilor Muscular:
  Banca Comerciala Romana,

Cont bancar: RO46RNCB 0082122753350001

 

PUTEŢI FACE O SPONSORIZARE!

(pentru persoanele juridice)

Dacă sunteţi factor de decizie într-o companie, sponsorizaţi una din acţiunile asociaţiei, iar suma oferită vi se poate deduce din impozit.

Filiala București a Asociației Distroficilor Muscular are proiecte în așteptare, care nu se pot derula din lipsă de suport financiar. Așteptăm implicare socială din partea persoanelor juridice din România! Firma dumneavoastră poate să susţină distroficii muscular astfel încât aceștia să aibă o viaţă activă!

Cine poate sponsoriza?

Orice agent economic care are profit poate alege ca o parte din impozitul pe profit datorat statului să fie direcţionat către un ONG. În cazul contribuabililor persoane juridice, adică al agenţilor economici, există o serie de cheltuieli deductibile. Chiar dacă deductibilitatea acestor cheltuieli nu reprezintă un adevărat stimulent fiscal ea ajută totuşi în luarea deciziei de a sprijini o organizaţie neguvernamentală.

Cât de mare este suma care poate fi dedusă?

Încheiaţi un contract de sponsorizare cu Filiala Bucuresti a Asociatiei Distroficilor Muscular şi vă deduceţi 20% din impozitul pe profit datorat statului, în limita a 3% din cifra de afaceri a companiei. (art. 31 alin. 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal) Practic, acest lucru înseamnă că platiţi impozitul diminuat cu contravaloarea sponsorizărilor din anul respectiv.

Care este baza legală?

Sponsorizarea reprezintă actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare în vederea susţinerii unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării. Potrivit legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor şi beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

În cazul unei sponsorizări constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală în momentul predării către beneficiar.

Orice firmă are dreptul să acorde sponsorizări şi peste limitele menţionate, însă pentru suma ce depaşeşte limita indicată se plăteşte impozit pe profit.
Sponsorizarea trebuie să fie înregistrată în contabilitate în anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului plăţii efective). Prevederile articolului 31, alin. 4 din Legea 571/2003 privin Codul Fiscal, sunt aplicabile tuturor contribuabililor plătitori de impozite pe profit, indiferent de sursele din care aceştia realizează veniturile, din Romania sau din străinatate.

Sunt deductibile şi cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei sau produselor în baza unui contract scris. Sunt incluse în această categorie şi bunurile sau serviciile promoţionale. (art. 21.(2) d) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal).

Pot fi astfel cuprinse în categoria cheltuielilor cu reclama şi deduse din baza impozabilă acţiuni cum ar fi sprijinirea unui eveniment ONG la care participă un numar mai mare de persoane (concurs, inaugurare, concert, acţiune de 1 Iunie, Craciun etc). Tot aici pot fi incluse şi donaţiile de produse deoarece în categoria reclamei se încadrează şi bunurile şi serviciile oferite cu titlu gratuit ca mostre. În acelaşi context pot fi incluse şi sprijinirea unor publicaţii ale unor organizaţii neguvernamentale cu condiţia ca în ele să se regăsească numele/sigla/mesajul sponsorului.

Ce trebuie sa faceţi?

Procedura de sponsorizare este foarte simplă. Totul se rezumă la încheierea unui contract de sponsorizare între firmă şi Filiala Bucuresti a Asociatiei Distroficilor Muscular, în baza căruia banii pot fi deduşi din impozitul pe profit. Virați suma în contul Filialei Bucuresti a Asociatiei Distroficilor Muscular şi specificaţi activitatea pe care doriţi să o sprijiniţi. În urma folosirii sumei donate, veţi primi un raport asupra modului în care banii dumneavoastră au fost cheltuiţi şi al impactului pe care l-au avut în viaţa persoanelor imobilizate de distrofia musculară.

Care sunt avantajele dumneavoastră ca angajator?

Aveţi controlul asupra unei părţi din banii pe care îi datoraţi statului.
Numele societăţii pe care o conduceţi va apărea în Raportul Anual al Filialei Bucuresti a Asociatiei Distroficilor Muscular care este făcut public comunităţii prin prezentul blog.
Această sponsorizare este un mijloc de motivare a angajaţilor care pot astfel să simtă că societatea pentru care lucrează este responsabilă din punct de vedere social şi se implică.

Dacă doriţi să sponsorizaţi o activitate a asociaţiei sau aveţi nevoie de mai multe informaţii referitoare la sponsorizări, contactaţi-ne. Ne-ar onora să ne fiţi alături! Vă mulţumim!

PUTEŢI DIRECŢIONA 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT!

(pentru persoanele fizice)

Directionaţi 2% din impozitul pe care îl plătiţi statului spre finanţarea programelor asociaţiilor.

Ce reprezinta 2%?

Contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând pana la 2% din impozitul pe venitul anual datorat statului, conform art. 57 alin. (4) si art. 84 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul Fiscal nr. 571/2003 şi aplicată prin Legea nr. 163/2005. Astfel persoanele fizice pot sponsoriza entităţile nonprofit care funcţionează conform O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Alegeti cum să fie folosit 2% din impozit!

Puteţi decide în mod direct ce se întămplă cu impozitele plătite de dvs. direcţionând 2% către o organizaţie neguvernamentală.
Această operaţiune nu vă costă nimic. Astfel vă puteţi implica fără nici un fel de costuri suplimentare, în sustinerea unor cauze sociale importante.
Aveţi de completat şi depus doar un formular la Fisc până la data de 15 mai 2017. Dacă nu folosiţi această opţiune, suma respectivă rămâne să fie încasată şi gestionată de stat.

Ce nu este prevederea 2%?

Direcţionarea a 2% din impozitul pe venit nu este o donaţie şi nicio sponsorizare!
Este vorba de o sumă datorată statului (ca impozit) dar puteţi decide modul şi cui va fi ea alocată.
2% NU inseamnă costuri suplimentare pentru contribuabil, ci o parte din ceea ce oricum statul ia. Cu alte cuvinte, în loc să ia 100%, statul primeşte de la dvs. doar 98%, iar restul de 2% îl direcţionează acolo unde îi spuneţi dvs.
Direcţionarea a 2% nu este o metodă legală de fraudă fiscală! Nu aveţi dreptul să cereţi nici un fel de beneficii financiare sau de altă natură organizaţiei către care aţi direcţionat 2%.
2% NU au nicio legatură cu cei 2% pe care îi direcţionaţi către fondul de pensii private.

De ce să direcţionaţi 2% către Filiala Bucuresti a Asociatiei Distroficilor Muscular ?

Puteţi astfel să ajutaţi persoanele diagnosticate cu distrofie musculară să beneficieze de o viată activă,  și pe noi să le oferim suport financiar pentru medicamente și tehnică medicală conform cu nevoile fiecăruia, şi să decideţi către cine merg impozitele dvs. Direcţionarea a 2% nu este o obligaţie ci reprezintă o opţiune care contribuie la eficientizarea cheltuirii banului public.
Nicio autoritate a statului, nicio organizaţie sau angajatorul dvs., nu vă pot obliga să faceţi acest lucru.
Fiind o organizaţie nonprofit, resursele noastre sunt limitate iar marea majoritate a activităţilor noastre sunt realizate prin sponsorizări şi donaţii.

Cum să direcţionaţi 2% catre Filiala Bucuresti a Asociatiei Distroficilor Muscular?

Declaraţia de venit global se depune la Administraţia Finanţelor Publice personal sau prin poştă (din localitatea în care aveţi domiciliul în buletin sau cartea de identitate).
Adresele administraţiilor financiare sunt publicate pe site-ul ANAF.

Atenţie!
Dacă nu stiţi suma exactă reprezentând cei 2%, lasaţi casuţa respectivă necompletată. Organele fiscale au obligaţia să o calculeze şi să o completeze corespunzator.

Dacă sunteţi salariat (a), angajat pe bază de contract individual de muncă sau funcţionar public sau dacă aţi obţinut venituri asimilate salariilor (indemnizaţia administratorului, indemnizaţia directorilor, asociaţilor unici, suma din profitul net, cuvenită administratorilor la companii/societăţi naţionale, remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari, etc.:

– Descărcaţi  FORMULARUL 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” .pdf (poate fi obţinut gratuit şi de la orice administraţie financiară).
– Tipăriţi formularul (1 pagina) în două exemplare.

Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.
Completaţi ambele exemplare astfel:

Anul: curent
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI: nume, iniţiala tatălui, prenume, CNP, adresa de domiciliu.

II. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PANÂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003, se bifează casuţa corespunzatoare:
(1. Bursă privată: nu se bifează şi se lasă necompletat/se barează).
2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult: Suma — se completează cu suma donată sau nu se completază, în situaţia în care nu se cunoaşte suma care poate fi virată, organul fiscal va calcula şi vira suma conform legii. Denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult. Codul de identificare fiscală al entitatii nonprofit/unităţii de cult. Cont bancar (IBAN) al entităţii nonprofit/unităţii de cult.

III. Se lasă necompletat/se barează.
– Semnaţi.
– Pentru veniturile realizate în anul 2016, formularul de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit se completează în doua exemplare, din care una se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi adresa de domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuiţi efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu (pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România), sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
– Formularele se depun până la data de 15 mai anul curent inclusiv, direct la registratura organului fiscal, la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată sau la sediul nostru iar noi o vom depune pentru dvs. la Administraţia Financiară.
– Copia se pastrează de către dvs.

Dacă aţi realizat în anul precedent venituri din alte surse (PFA sistem real, PFA norme de venit, profesii liberale – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, chirii, căştiguri din investiţii, drepturi de autor, activităţi agricole, etc.), aveţi obligaţia legală (cu excepţia PFA norme de venit) să depuneţi la administraţia financiară o Declaraţie privind veniturile realizate de dvs. în anul anterior, Formularul 200. Cu acelaşi formular, într-o rubrică separată, se poate dona 2% din impozitul datorat astfel (mai multe detalii la: http://declaratia200.ro/ )

– Descărcaţi  Formularul 200″Declaraţie privind veniturile realizate” .pdf (poate fi obţinut gratuit şi de la orice administraţie financiară).
– Tipăriţi formularul (5 pagini) în 2 exemplare.

Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.
Completaţi ambele exemplare astfel:

Anul: precedent
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI: nume, iniţiala tatălui, prenume, CNP, adresa de domiciliu.

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT: se completează cu informaţii despre veniturile realizate în anul anterior conform instrucţiunilor.

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CAŞTIGUL NET ANUAL, se bifează casuţa corespunzatoare:
(1. Bursa privată: nu se bifează şi se lasă necompletat/se barează).
2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult: Suma — se completează cu suma donată sau nu se completază, în situaţia în care nu se cunoaşte suma care poate fi virată, organul fiscal va calcula şi vira suma conform legii. Denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult. Codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult. Cont bancar (IBAN) al entităţii nonprofit/unităţii de cult.

IV. Se lasă necompletat/se barează/se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
– Anexati documentele care justifică veniturile realizate.
– Semnaţi.
– Pentru veniturile realizate în anul precedent, formularul de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit se completează în două exemplare, din care una se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi adresa de domiciliu potrivit legii sau adresa unde locuiţi efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu (pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România), sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
– Formularele se depun până la data de 15 mai anul curent inclusiv, direct la registratura organului fiscal, la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată sau la sediul nostru iar noi o vom depune pentru dvs. la Administraţia Financiară.
– Copia se pastreaza de catre dvs.

Dacă aţi realizat venituri şi din salarii şi din alte surse completaţi şi depuneţi ambele formulare 230 si 200, cel târziu până la data de 15 mai anul curent.

Care sunt datele noastre?

Denumire entitate nonprofit: Filiala Bucuresti a Asociatiei Distroficilor Muscular
Codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 28812180
Cont bancar (IBAN) al entităţii nonprofit: Banca Comerciala Romana

Cont bancar:  RO46RNCB0082122753350001

Vă rugăm să completaţi cu atenţie toate datele, inclusiv datele organizaţiei: nume, cod fiscal şi cont bancar.
Atentie! Contul bancar în format IBAN are 24 de caractere!

Pentru mai multe informaţii legate de activitaţile noastre, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi!
Ne-ar onora să ne fiţi alături! Vă mulţumim!

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: